Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez  Sprzedającego pod adresem www.vegepix.com
Sprzedającym jest firma MEDIANI Anita Szymańska

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami

NIP: 6462327632

REGON 072305083

 prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii   zwana także zamiennie „Usługodawcą”
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów : 504 98 93 97 korzystając z adresu poczty elektronicznej:  store@vegepix.com

§ 1 Definicje

1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204)
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym W przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy www.vegepix.com (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.vegepix.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona –Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona  www znajdująca się pod adresem www.vegepix.com
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.vegepix.com niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2 Zasady ogólne

1. Sklep internetowy  www.vegepix.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie: vegepix.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.vegepix.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010. W sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu  organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
Login Klienta to podany przez  adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.
Hasło Klienta jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia nie powołanym dostępem osób trzecich.
9.  Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem  momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Dostawy są realizowane na terytorium RP.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie  na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem ” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-3 dni robocze)
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Standardowy cennik wysyłki zamieszczony jest w zakładce „Najważniejsze informacje”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  • przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy.
  • za pośrednictwem systemu BLIK
  • za pośrednictwem systemu imoje


3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie

§6 GWARANCJA

1. Produkt sprzedawany w sklepie internetowym www.vegepix.com jest objęty 2-letnią gwarancją producenta liczoną od daty zakupu Produktu.
2. Gwarancja dotyczy wad powstałych podczas produkcji oraz ukrytych wad materiałowych.

§7.Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr22,poz.271zezm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar musi być zwrócony w stanie nie naruszonym, do 14 dni po oświadczeniu od odstąpienia od umowy.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością lub gospodarczą
3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę za towar (bez kosztów przesyłki) w ciągu 14 dni.
4. Sprzedający dokona zwrotu kwoty otrzymanej za produkt, niezwłocznie, nie później niż w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.

5. Jeżeli klient skorzysta z prawa o odstąpieniu od umowy, koszt zwrotu ponosi kupujący czyli klient.§ 8 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, adres Usługodawcy. Koszt takiej wysyłki oddajemy na konto klienta.
3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
4. W przypadku nie zgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego związku z zakupami jest Usługodawca.
    2. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
    3. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póz. zm.), danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, przez Sprzedawcę, wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
    4. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane:

–  firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

–  firmie obsługującej księgowość Usługodawcy. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

– firmie zapewniającej serwis informatyczny strony www.vegepix.com Usługodawcy. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
5. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
9. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
10.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia do bycia zapomnianym

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy  dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm..
Uwaga: Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie o zwrocie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godz. 8.00-18.00
Nasz adres mailowy: store@vegepix.com
Nasz numer tel. 504 98 93 97